03.11.2015

Съобщение

ОИК Долна баня, НАЗНАЧЕНА С Решение № 1638-МИ/НР от 31.08.2015 г. на Централната избирателна комисия  /ЦИК/, обявява работата си ЗА ПРИКЛЮЧИЛА.

24.10.2015

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА КНИЖА, МАТЕРИАЛИ И ДР. НА СИК/ПСИК НА 24.10.2015 Г.

 

15.30 ч.

СИК № 235900002- ПГ „Христо Ботев”

15.45 ч.

СИК № 235900003- ДДЛРГ „Констанца Ляпчева”

16.00 ч.

СИК № 235900006-  улица „Димитър Благоев”№83А , р-т „Дружба”

16.15 ч.

СИК № 235900005-  в сградата на Читалище „Рила”

16.30 ч.

СИК № 235900004-  в сградата на Пощата

16.45ч.

ПСИК № 235900007- В сградата на Общината

17.00 ч.

СИК № 235900001- В сградата на Общината

 

 

 

 

 

 

23.10.2015

Съобщение

ОИК Долна баня информира, че на 23 октомври 2015 г. ще работи с удължено работно време до 18:00 часа, в който срок всички политически сили, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум могат да подават заявления за регистрация на застъпници по образец /Приложение № 68-МИ от изборните книжа/. Заявлението се подписва от представляващия партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица, в който случай се представя и съответното надлежно оформено пълномощно!!! В същия срок могат да се правят и съответните промени, касаещи регистрацията на застъпниците.

20.10.2015

Съобщение

20.10.2015

Съобщение

17.10.2015

Съобщение

ОИК Долна баня съобщава, че избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението имат възможност да упражнят правото си на гласуване за общински съветници и кмет на община Долна баня в изборите на 25.10.2015 г. в секция № 235900003, намираща се в ДДЛРГ „Констанца Ляпчева”- гр. Долна баня, в сградата на Центъра за обществена подкрепа / ЦОП /, където е осигурена рампа и паркинг за паркиране на автомобилите на тези лица.

За придвижването на избирателите с увреждания до секцията, по заявка в изборния ден, от общинска администрация Долна баня ще бъде подсигурен автомобил и шофьор.

Заявки за помощ /придвижване за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гр. Долна баня в изборния ден – 25.10.2015 г. ще се приемат от община Долна баня  на тел. 07120/2121 от 06.00 ч. до 18.30 ч.  – община Долна баня, ул. „Търговска“ № 134

17.10.2015

Съобщение

ОИК Долна баня съобщава че на интернет страницата на община Долна баня са  публикувани списъците на заличените лица, които съдържат данни за името на лицето, номера и адреса на избирателната секция, както следва:

 1. Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. е обявен на интернет страницата на община Долна баня на адрес: http://dolna-banya.net/files/Izbori%202015/fpotpkm_23-59-00.txt
 2. Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. е обявен на интернет страницата на община Долна баня на адрес: http://dolna-banya.net/files/Izbori%202015/fpotpnf_23-59-00.txt

Всяко лице може да направи съответната справка в тези списъци. В случай, че едно лице е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица. За целта лицето трябва да подаде писмено заявление до кмета на общината. Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в 24-часов срок от съобщаването му на сайта на общината.

 

 

14.10.2015

Съобщение

ОИК Долна баня информира заинтересованите за участие в изборите политически субекти относно правилата, реда и сроковете за регистрация на застъпниците и упълномощените представители за участие в изборите за общински съветници и кметове и за Национален референдум на 25 октомври 2015 г., както следва:

 1. Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия или коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия или коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

При подаване на Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа следва да се представи списък с данни на застъпниците, включващ номер по ред, собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на застъпниците на хартиен и електронен носител, в структуриран вид формат EXCEL.

Крайния срок за приемане на документи за регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на изборите на 25.10.2015 г. е 17:00 часа на 24.10. 2015 г. Застъпниците се регистрират с решение на ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация.

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

 

 1. Общият брой на упълномощените представители на партия или коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии и коалициите, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат,  включващ номер по ред, собствено, бащино и фамилно име и ЕГН се предават на ОИК Долна баня до 17:00 часа на 24.10. 2015 г. и се публикуват на интернет страницата на комисията.

14.10.2015

Съобщение

На 21 октомври 2015 г. /сряда/ от 17.30 ч. Общинска избирателна комисия Долна баня ще проведе практическо обучение на членовете на секционните избирателни комисии, в това число и ПСИК на територията на община Долна баня за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. и за национален референдум.

Обучението ще се извърши в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно в сградата на Общинска администрация Долна баня с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134, определена с Решение № 1- МИ/НР от 05.09.2015 г. за работно място на ОИК.

Присъствието на всички членове, включително и резерви е задължително.

25.09.2015

Съобщение

ОИК Долна баня информира, че предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. се открива на 25.09.2015 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 23 октомври 2015 г. Предизборната кампания се води на български език.

22.09.2015

Съобщение

ОИК Долна баня информира, че на 22 септември 2015 г. ще работи с удължено работно време до 18:00 часа!!!

20.09.2015

Съобщение

ОИК Долна баня информира заинтересованите политически субекти, извършили в срок регистрация по чл. 87, ал. 1, т. 12 и т. 13 от ИК, че със свое решение № 22-МИ/НР от 20.09.2015 г. е определила срока за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници, респективно за кмет на община Долна баня, в това число и крайния срок

19.09.2015

Съобщение

ОИК Долна баня информира регистираните за участие партии и коалиции за всички видове избори - за общински съветници и кмет на 25 октомври 2015 година, че ще проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите за общински съветници и кмет непосредствено след изтичане на крайния срок за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници и кмет на 22 септември /вторник/ 2015 година. 

19.09.2015

Съобщение

Ако партиите или коалициите, регистрирани в ОИК Долна баня за участие в изборите за общински съветници и кмет и в националния референдум на 25 октомври 2015 година притежават кандидатската си листа в електронен формат е желателно същият да бъде представен на ОИК Долна баня.

19.09.2015

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.414, ал.2 от ИК и уведомлението на ЦИК, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и за насрочения на същата дата национален референдум в Общинска избирателна комисия- Долна баня  при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат, в т.ч. и на кандидат за кмет.

15.09.2015

Съобщение

ОИК Долна баня е постановила свои Решения, с които е регистрирала за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 25 октомври 2015 година следните политически партии и коалиции: партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР" - БДЦ, партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", партия "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", както и е извършила регистрация за участие в изборите за КМЕТ на 25 октомври 2015 година на партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР" - БДЦ, партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК". На регистираните партии и коалиции са издадени съответните удостоверения, които следва да бъдат получени от техните представители на адреса на месторабота на ОИК Долна баня в нейното работно време. 

14.09.2015

Съобщение

ОИК Долна баня свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 16:00 часа на 14 септември 2015 г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно в сградата на Общинска администрация Долна баня, с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134, определена с Решение № 1- МИ/НР от 05.09.2015 г. за работно място на ОИК.

13.09.2015

Съобщение

ОИК Долна баня информира всички заинтересовани парти, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., че крайния срок за регистрация в ОИК Долна баня е 17.00 часа на 14 септември 2015 г.

13.09.2015

Съобщение

ОИК Долна баня е постановила свои Решения, с които е регистрирала за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 25 октомври 2015 година следните политически партии: партия "ГЕРБ", партия "ЩИТ", партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", както и и извършила регистрация за участие в изборите за КМЕТ на 25 октомври 2015 година на партия "ГЕРБ" и партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ". На регистираните партии са издадени съответните удостоверения, които следва да бъдат получени от техните представители на адреса на месторабота на ОИК Долна баня в нейното работно време. 

12.09.2015

Съобщение

ОИК Долна баня свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 15:00 часа на 12 септември 2015 г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на втори етаж в дясно в сградата на Общинска администрация Долна баня, с административен адрес: Софийска област, гр. Долна баня 2040, ул. „Търговска” № 134, определена с Решение № 1- МИ/НР от 05.09.2015 г. за работно място на ОИК.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 58 / 03.11.2015

  относно: Избор на комисия от 3 /трима/ члена на ОИК Долна баня за отваряне на запечатаното помещения в ОбА Долна баня, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 25 октомври 2015 г. за общински съветници и кметове на община Долна баня, както и предаване на изборните книжа, материали и печат на ОИК Долна баня за съхраняването им в същото помещение.

 • № 57 / 03.11.2015

  относно: Вземане на решение по заявление с вх.№98/02.11.2015 г. от Красимир Костадинов Тодоров за освобождаването му като общински съветник от листата на ПП”ГЕРБ”, избран и обявен с Решение от 26.10.2015 г на ОИК- Долна баня на проведените избори на 25.10.2015 г. за общински съветници и кметове на община Долна баня.

 • № Приложение № 86-МИ / 26.10.2015

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения